Nasza placówka wspólnie z firmą szkoleniową MIR CONSULTING i instytucjami partnerskimi organizuje szkolenia na obszarze całego kraju.

Jeżeli interesuje Cię wycena usługi napisz do nas.

Dzięki dużemu doświadczeniu w zakresie pozyskiwania dotacji, nasze kursy oferujemy z atrakcyjnym dofinansowaniem do 100% kosztów całkowitych usługi. Zapewniamy pomoc w załatwianiu formalności związanymi z dofinansowaniem naszych kursów ze środków Unii Europejskiej i/lub funduszy krajowych.

 

 

 

Oferta kursów i szkoleń realizowanych w trybie ciągłym:


Szkolenie na operatora drona (UAVO VLOS) w Suwałkach

Uczestnicy szkolenia mogą zdobyć uprawnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego do lotów dronem w zasięgu wzroku!

cena: 1190 zł, szkolenie zakończone egzaminem – gratis.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na operatora drona – uprawnienia do wykonywania lotów w zasięgu wzroku do 5 kg (UAVO VLOS):

Szkolenie składa się z następujących modułów:

14-godzinne szkolenie niestacjonarne (zdalne),
4-godzinne szkolenie stacjonarne (grupowe),
4 godziny indywidualnych lotów z instruktorem,
egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Osoby, które zdadzą pozytywnie egzamin otrzymają świadectwo kwalifikacji wystawione przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Uczestnicy naszego szkolenia są zwolnieni z dodatkowych opłat za egzamin i wydanie świadectwa kwalifikacji. Orzeczenie lekarskie nie jest wymagane. Osoby niepełnoletnie (ukończony 13 rok życia) muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przystąpienie do szkolenia lotniczego. Osoby poniżej 16 roku życia zobowiązane są dodatkowo do odbycia szkolenia w obecności rodzica/opiekuna prawnego.


Osobom zainteresowanym pełnieniem funkcji członka służby porządkowej oraz służby informacyjnej, przedstawiamy dostosowaną ofertę kursu umiejętności zawodowych (KUZ) w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315) pn. „Podniesienie umiejętności praktycznych wykorzystywanych w zawodzie pracownika ochrony w zakresie obsługi broni palnej oraz pełnienia obowiązków członka służby porządkowej i informacyjnej, w szczególności z uwzględnieniem aspektów związanych z odparciem ataków terrorystycznych”.

Realizacja naszej formy doskonalenia jest zgodna z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. z dnia 2 września 2011 r.) wydanego na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021). Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia wymaganego do pełnienia obowiązków członka służb porządkowych i informacyjnych.

Cena kursu została obniżona do kwoty 6300 zł.

Szkolenie w formule warsztatowej skierowane jest do osób fizycznych zainteresowanych kwestiami ochrony i przeciwdziałaniu aktom terroryzmu. W ramach usługi zapewniamy:

  • Szkoleniowców specjalizujących się w zakresie ochrony imprez masowych i współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym
  • Trenerów praktyków ze służb mundurowych (1 trener na 5 uczestników). 4 dni zajęć na strzelnic najlepszymi specjalistami.
  • Warsztaty w profesjonalnym obiekcie strzeleckim.
  • Nowoczesną broń oraz dużą ilość amunicji do ćwiczeń (co najmniej 400 sztuk na uczestnika w ciągu wszystkich zjazdów szkoleniowych).
  • Realizację do 80% godzin części teoretycznej kursu w formule e-learningowej (168 godzin).