I. INFORMACJE O KANDYDACIE
  1. DANE PODSTAWOWE O KANDYDACIE
  Imię / Imiona
  Nazwisko
  PESEL
  Wiek
  2. ADRES ZAMIESZKANIA

  Ulica

  Nr budynku

  Nr lokalu

  Obszar

  1

  Miejscowość

  Kod pocztowy

  Poczta

  Województwo

  Powiat

  Gmina

  3. DANE KONTAKTOWE
  Telefon
  Adres e-mail
  4. DODATKOWE INFORMACJE
  Wykształcenie Prosimy
  - uzupełnić danymi dot. zawodu / specjalizacji/ kierunku
  UWAGA! Prosimy o podanie najwyższego posiadanego wykształcenia

  zawód / specjalizacja / kierunek (studiów, szkoły średniej)

  Wykształcenie uzupełniająceProsimy opisać wszystkie ukończone kursy / szkolenia/ studia podyplomowe (nazwa szkoły, rok ukończenia, kierunek studiów, nazwa szkolenia/ kursu)
  Status kandydata na rynku pracy
  Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy,w tym: Tak

  osoba długotrwale bezrobotnainne
  Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy, w tym: Tak

  osoba długotrwale bezrobotnainne
  Osoba pracująca (wykonywany zawód): Tak

  innyinstruktor praktycznej nauki zawodunauczyciel kształcenia ogólnegonauczyciel wychowania przedszkolnegonauczyciel kształcenia zawodowegopracownik instytucji systemu ochrony zdrowiakluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznejpracownik instytucji rynku pracypracownik instytucji szkolnictwa wyższegopracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczejpracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznejpracownik poradni psychologiczno-pedagogicznejrolnik
  Jestem zatrudniony/a w:
  Osoba prowadząca działalność gospodarczą PKD:
  5. WIEK KANDYDATA
  Jestem osobą dorosłą (mam ukończony 18 r. ż.) uczestniczącą z własnej inicjatywy w kształceniuTakNie
  6. PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUPY DEFARYZOWANEJ
  Jestem osobą o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (ISCED 3)TakNie
  Jestem osobą w wieku 50 lat i więcej (osoby, które w dniu złożenia zgłoszenia mają ukończone 50 lat)TakNie
  Jestem osobą w wieku do 25 lat (osoby, które w dniu złożenia zgłoszenia nie mają ukończonego 25 roku życia)TakNie
  Jestem osobą zamieszkującą obszary wiejskie (teren wiejski)TakNie
  II. INFORMACJE NA TEMAT WYBRANEGO SZKOLENIA
  Obsługa broni palnejOperator drona do 4 kg w zasięgu wzroku (NSTS-01)Operator drona do 4 kg poza zasięgiem wzroku (NSTS-05)Operator drona do 25 kg w zasięgu wzroku (NSTS-02)Operator drona do 25 kg poza zasięgiem wzroku (NSTS-06)
  Szukasz innego szkolenia? Napisz w jakim szkoleniu chciałbyś wziąć udział.
  III. OŚWIADCZENIA
  Ja niżej podpisany, działając w imieniu własnym oświadczam, że:
  1. akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez MIR CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa / Instytut Kształcenia "FORMA".
  2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym przez firmę MIR CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa / Instytut Kształcenia "FORMA" z siedzibą w Suwałkach w celach związanych z przedstawieniem oferty na realizację usług wskazanych w niniejszym zgłoszeniu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że dane osobowe przekazałem/am dobrowolnie i zostałem/am poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  3. wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez MIR CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa / Instytut Kształcenia "FORMA" z siedzibą w Suwałkach, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Akceptuję oświadczenie: TakNie

  PRZYPISY
  1. Duże i małe obszary o ludności > 5 000 mieszkańców oraz o średniej i dużej gęstości zaludnienia. Według klasyfikacji DEBURBA: 1 lub 2
  Obszary wiejskie o ludności < 5 000 mieszkańców i małej gęstości zaludnienia. Według klasyfikacji DEGURBA: 3